Lille Valbygård Skole

Lille Valbygård Skole er et mindre specialundervisningstilbud med plads til ca 16 elever.

Skolen er et selvstændigt undervisningstilbud, som tager imod elever fra både opholdsstedet Lille Valbygård, samt elever der bor hos egne forældre, plejefamilier eller andre opholdsteder. Der er et tæt samarbejde om den enkelte elev mellem skole og dér hvor den unge bor, således at den unge mødes af de samme grundholdninger gennem hele sin dag.

Skoledagen er meget struktureret og forudsigelig via fast skema og de samme få lærere hver dag. Det faglige niveau er tilpasset den enkelte elev i hver enkelt fag. Skolen tilbyder undervisning i alle de fag der er indeholdt i folkeskoleloven.

Vores lille og tætte miljø med de samme få faste lærere og et overskueligt og varieret skema har vist sig at være en rigtig god base for at skabe en bæredygtig relation mellem lærer og elev. Det skaber gode rammer for personlig udvikling og faglig indlæring hos vores elever.

Vi har gennem skolens levetid ført over 95% af vores elever til Folkeskolens Afgangsprøve. Som oftest forsætter vores elever på 10. klasse center eller en ungdomsuddannelse.

Undervisningsmiljø

Vi forsøger hele tiden at sikre det bedst mulige undervisningsmiljø for vores elever. Det gøres via samtaler med hver enkelt elev og forældre i skole-hjem samtaler, hvor vi via individuelle aftaler prøver at sikre, at eleven føler sig forstået og hjulpet i det daglige. Dette gælder faglige forhold, men også på det personlige og følelses mæsssige plan, således at alle elever føler at der gives plads til deres særlige behov og udfordringer.

Derudover har eleven hver uge mulighed for at evaluere sin skolegang via faste spørgeskemaer der besvares via afkrydsning af “Smileys”. Besvarelsen bruges i den løbende daglige dialog med barnet, og i skole-hjem samtaler.

Skolens elever har i 2018 deltaget i National Trivselsundersøgelse med et gennemsnitligt resultat på 3,6 (hvor 5 er højest).
Vi arbejder dagligt på at sikre det bedst mulige undervisningsmiljø via individuelle samtaler med eleverne og fokus på et godt indeklima med meget lysindfald og støjdæmpning.

Politik til forebyggelse og håndtering af mobning 

 Alle kan komme til at moppe. Det er en subjektiv oplevelse om den enkelte føler sig moppet. Børnene på Lille Valbygård Skole har i varierende grad oplevelser med at blive udstødt, og er derfor særligt sårbare omkring disse situationer.
Det betyder at vi handler både forebyggende, og så snart mobning/mobbetendenser registreres. Handlingerne vil altid afhænge af den enkelte situation og inddrage de forskellige involverede, relevante aktører – elever, forældre, lærere, pædagoger og ledelse. Vi lægger i inklusionsarbejdet vægt på ikke at se ”børn med problemer”, men ”børn i problemer”. Det vil sige, at børn ikke er et problem i sig selv, men børn kan – af mange forskellige grunde – handle problematisk og uacceptabelt. Mobning er et gruppefænomen: Mobning foregår i og omkring et gruppefællesskab, hvor flere har mere eller mindre synlige roller. Udstødelseshandlingerne får en systematisk karakter Der er tale om et sæt store eller mindre handlinger, der i sin helhed signalerer, ”du er ikke med her”. Mobbeformerne kan være direkte og forfølgende eller være indirekte udelukkende: Mobning kan have mange udtryksformer og nogle kan være mere eller mindre synlige. Mobning forudsætter en magtubalance: En magtubalance, hvor det er blevet socialt accepteret, at en eller flere er mindre værd end andre. Mobningen foregår i en social sammenhæng, hvor barnet ikke kan trække sig fra.
Det kan også være i internet baserede medier hvor der foregår mobning.

Vurderingen om, hvorvidt der er tale om mobning/alvorlige, gentagne drillerier – enkeltstående alvorligt drilleri – eller drilleri for sjov, foretages løbende.
Der inddrages relevante parter og analyse i relation til mulige handlinger. Relevante parter kan være: Elever, klassen, lærere/pædagoger afdelingsleder og psykolog. Handlingsplan iværksættes ud fra den konkrete situation. Eksempler på handlingsplan kan være: Rammesættende samtaler for indblandede elever med deltagelse af relevante parter f.eks. lærere, pædagoger, forældre og ledelse.
Tilrettelæggelse af et forløb, som tager udgangspunkt i klassens eller gruppens relationer. Der arbejdes med interviews, observation, klassesamtaler, lege, klasseledelse m.v. Derefter er der evaluering og opfølgning på forløbet med inddragelse af relevante parter.

Såfremt der opleves mobning af en selv eller andre, rettes der henvendelse til lederen af skolen. Det kan være at et barn har betroet sig til en pædagog om oplevelser af mobning, så skal pågældende medarbejder rette henvendelse til nærmeste leder. Den leder vil så tage initiativ til af relevante implicerede involveres. Såfremt forældre til egne eller andres børn, har fået nys om at der foregår mobning rettes henvendelse til ledelsen.

Såfremt der er klager over institutionens håndtering af mobning, kan der i første omgang rettes henvendelse til daglig leder Peter Sørensen eller skoleleder Jesper Pedersen.

 

Opholdssted Lille Valbygård

Valby Engvej 3
DK-4200 Slagelse

Lille Valbygård Skole

Krænkerupvej 39
DK-4200 Havrebjerg

Email: mail@lillevalbygaard.dk
Telefonnummer: 2215 9219