Pædagogik og behandling

Lille Valbygård arbejder ud fra en psykodynamisk forståelse af, hvordan mennesker udvikler sig. At der sker forandrings- og udviklingprocesser i barnet, som et resultat af barnets samspil med troværdige og omsorgsfulde voksne. Der arbejdes gennemgående miljøterapeutisk og med fokus på det enkelte barns støttebehov og udviklingspotentiale.
Tænkningen og holdninger på Lille Valbygård er således med udgangspunkt i psykoanalytisk udviklingspsykologi, tilknytningsteori, og organisationspsykologi. Et psykologisk velintegreret barn har tilstrækkelig positive erfaringer til, at dets indre organisering er funktionelt udviklet til at mestre selvstændighed og social kompetence ud fra sit alders- og funktionsniveau. Et barn på Lille Valbygård er præget af negative relationserfaringer, der har påvirket dele af dets følelsesliv og personlighed. Barnets evne til tilknytning er ofte uudviklet eller fejludviklet, og kontakt med et andet menneske kan være forbundet med stor angst.

Fra et psykologisk udviklingsperspektiv har et barn brug for at voksne har taget ansvar for dets udvikling og følelsesliv. Barnet har brug for muligheder for at udvikle sin selvstændighed og sociale kompetencer for at kunne tage ansvar for sig selv og andre.
Metodisk arbejde kan forstås som forankret organisatorisk i rum og tid med et defineret relationelt indhold. Hvordan man organiserer rummet og tiden, og hvad som lægges ind af indhold, vil være afhængig af hvilken opgave som skal løses.

Børnene på opholdsstedet Lille Valbygård er i alderen 8-18 år. De er præget af ind- og udadreagerende adfærd, angst, manglende begrebsforståelse og skolevanskeligheder. Vi forstår barnets adfærd som en kommunikationsform og en afspejling af dets følelsesmæssige vanskeligheder. Der arbejdes med en aftalestruktur, dels i forhold til relationer og forpligtigelser, dels i forhold til tidsstruktur og dagsplaner. Disse vurderes konkret i forhold til børnenes diagnoser, formåen og behov. Behandlingstænkningen og valg af pædagogiske metoder for et barn er således afledt af en grundig analyse og psykologisk forståelse.

Miljøterapi er en systematisk og gennemtænkt tilrettelæggelse af miljøet, både psykologisk, socialt og materielt, hvor der etableres et sæt af tilbagevendende hændelser og strukturer i dagligdagen.
Miljøterapien på Lille Valbygård er baseret på et planlagt og kontinuerligt hverdagsliv med henblik på at give det enkelte barn mulighed for kontakt og udvikling. Hverdagslivet indtænkes derved i et udviklingsmæssigt perspektiv via planlagte og kontinuerlige forløb, baseret på hvert enkelt barns problemstilling og børnegruppens behov.
Metodemæssigt etableres aftaler og strukturer via en analyse af tid, sted og opgave. Hvor skal barnet opholde sig, i hvilket tidsrum, og med hvilket formål? Man må gøre sig overvejelser over hvor lang tid en given aktivitet skal vare (tiden), på hvilket område den skal finde sted (stedet) og endelig hvad indholdet er, hvad er formålet med aktiviten (opgaven).
Miljøet skal kunne håndtere det pres, som barnets følelsesmæssige kaos lægger på det, og samtidig være så stramt struktureret, at barnet over tid får en oplevelse af, at miljøet er en konstant og troværdig størrelse.
Strukturerne er således den grundlæggende forudsætning for behandlingsarbejdet. Et sted hvor barnet kan leve sine problemstillinger ud og samtidig opleve, at miljøet ikke nedbrydes, uanset hvilken adfærd det lægger for dagen. Miljøet må både kunne ”holde til” og “holde om” barnet.

Målet er at barnet over tid opfatter medarbejderne som voksne, der kan fastholde håbet om at barnet kan forandre og udvikle sig. At de opfattes som voksne der på empatisk og forstående vis har interesse for barnet. At de voksne bliver opfattet som nogen der kan opmuntre og støtte barnet i at konfrontere det, som er krævende og svært. Der er således fokus på en individuel forståelse af hver enkelt ung, som afspejler sig i en differentieret behandling af det enkelte barn, med tilpasning af metoder ud fra det enkelte barns behov.

Gå til oversigt